પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, ખેડા

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ
ડભાણ રોડ,
નડીયાદ, જી : ખેડા,
ગુજરાત - ૩૮૭૦૦૧

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+૯૧ ૨૬૮ ૨૫૫૩૩૩૪, ૨૫૫૩૩૩૬

હોલિડે કેલેન્ડર

રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર