મથક ખેડા શહેર
તાલુકા 11
ગામડાઓ 620
નગરપાલિકાઓ 10

સંબંધિત કડીઓ

સંબંધિત કડીઓ

kheda